Krok 6: Zamestnanci Tatra banky odpredajú pohľadávku z vášho úveru za „bagateľ“ firme, ktorú si „vybrali“…

Zamestnanci Tatra banky, napriek všetkým vašim návrhom, snahám a prosbám, ktorých jediným výsledkom bolo, že sa cítite ponížene a trápne a tiež samozrejme napriek tomu, že aktuálne máte z pohľadu platnej zmluvnej dikcie na úvere preplatok vo výške 82 tis. EUR, pohľadávku z vášho úveru odpredajú, a to za zlomok hodnoty obliga úveru a ešte menší zlomok hodnoty jeho zabezpečenia.

Ešte predtým, než k tomuto predaju „vyvolenému záujemcovi“ príde, však zamestnanci Tatra banky musia samozrejme eliminovať iných záujemcov, ktorí im nevyhovujú, lebo za pohľadávku ponúkajú vyššiu cenu, než tú, na akej sa oni dohodli so „svojim“ záujemcom. Robí sa to napríklad tak, že iným záujemcom postavia nereálne, absurdné a dokonca protizákonné podmienky, ktoré ich od ich záujmu odradia (ukážka zo získanej korešpondencie):

Záujemca: krok6-1
Tatra banka:
(šéfka Workout
 krok6-2
 Záujemca:  krok6-3

 

Je samozrejmé, že v návrhu „Zmluvy o postúpení pohľadávky“, ktorá od TB záujemcovi následne prišla, nie je o podobnej pokute, akú vo svojom maily spomína šéfka Workout oddelenia ani zmienky. A samostatný návrh zmluvy na zloženie „zálohy“ vo výške 25%, ktorá by sa v prípade neuzatvorenia Zmluvy o postúpení pohľadávky stala „zmluvnou pokutou“, záujemcovi neprišiel tiež. Pričom zákon jednoznačne hovorí, že „zmluvnú pokutu“ možno dojednať len písomne (§544(2) Obč. z.). Iná forma dojednania zmluvnej pokuty spôsobí jej neplatnosť. Majetkový prospech získaný plnením z neplatného právneho úkonu je však podľa §451(2) Obč. z. bezdôvodným obohatením. Myslíte, že tieto elementárne právne normy šéfka oddelenia Workout TB neovláda a nezmyselnosť, či až protizákonnosť svojho mailu si neuvedomovala? Určite ovláda, avšak… účel svätí prostriedky…

 

Zdá sa aj vám, že Tatra banka uvedeným postupom konala v neprospech klienta,  spôsobila mu tým škodu a cieľ jej konania bol v prospech iného?

§ 221 Trestného zákona (Podvod) hovorí: Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu…

 


Zmysel celej operácie? Dostať sa ku kontrole nad takmer dvojmiliónovým majetkom za  10%  jeho hodnoty..